ZoekenMenu

Kwaliteitsprofiel Raad van Commissarissen PeelrandWonen

• Dowload deze informatie als PDF

Algemeen:

PeelrandWonen is een kleine plattelandscorporatie die uitsluitend werkzaam is in de gemeente Boekel. PeelrandWonen beheert ruim 600 woningen. Wij zijn in de gemeente Boekel de enige aanbieder van sociale huurwoningen.

De missie van PeelrandWonen is:
PeelrandWonen is een maatschappelijke onderneming die primair voor mensen met een kleinere beurs, duurzaam en klantgericht wooncomfort biedt. Samen met haar partners werkt PeelrandWonen maatschappijgericht aan de balans tussen wonen, welzijn en zorg. Wij maken ons sterk voor de vitaliteit en leefbaarheid in Boekel en andere dorpskernen. Onze kernwaarden weerspiegelen waar wij voor staan: mensgericht, betrouwbaar en toegankelijk.

De dynamiek in de samenleving, en daarmee ook binnen de corporatiesector, hebben geleidt tot een herbezinning op onze activiteiten. In ons Visiedocument “Samen Redzaam Zijn” hebben wij aangegeven op welke wijze wij onze opdracht de komende jaren willen vervullen. Hierbij zoeken wij, nog nadrukkelijker dan voorheen, de samenwerking op met onze partners van de gemeente Boekel en in zorg en welzijn.

 

Samenstelling Raad van Commissarissen:

De RvC dient een pluriforme samenstellingen een multidisciplinair team te vormen (collectieve verantwoordelijkheid). De diverse disciplines zijn complementair. Het onderschrijven van de sociale doelstelling van PeelrandWonen, een HBO/academisch (denk)niveau en enige bestuurlijke ervaring zijn basiscompetenties die bij alle leden van de RvC geacht worden aanwezig te zijn. De RvC bestaat uit vijf tot zeven leden. De meerderheid van de leden dient in de gemeente Boekel woonachtig te zijn. Daarnaastwordt gestreefd naar tenminste twee vrouwelijke leden binnen de RvC. De maximale leeftijd van een lid van de Raad van Commissarissen is 70 jaar.

Er zijn er vijf specifieke functieprofielen benoemd:

  1. Voorzitter Algemeen
  2. LidFinancieel –Economisch
  3. LidVolkshuisvestelijk –Sociaal –Maatschappelijk –Zorg-HRM
  4. LidJuridisch –Procedureel –Bestuurlijk
  5. LidVastgoedontwikkeling –Projectontwikkeling –Techniek

Twee leden hebben zitting in de RvC namens de huurders. De voorkeur gaat uit voor de functieprofielen 3 en 4. Eén van de leden wordt tevens benoemd tot vice-voorzitter.

 

Resultaatgebieden en inzet van de Raad van Commissarissen:

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de continuïteit, bedrijfsvoering, strategische doelstellingen en maatschappelijke prestaties van PeelrandWonen. De vier rollen van de Raad van Commissarissen zijn: Toezicht houden, Werkgever van de bestuurder, Klankbord en adviseur van de bestuurder en Toezien op de relatie met de stakeholders. De Raad van Commissarissen is collectief verantwoordelijk voor de uitoefening van haar taken. De Raad van Commissarissen overlegt zes maal per jaar met de bestuurder. Daarnaast worden er twee beleidsdagen ingepland voor verdieping. Leden van de Raad van Commissarissen worden geacht niet frequent afwezig te zijn bij vergaderingen en beleidsdagen.

 

Zittingsduur:

Conform de Governancecode voor woningcorporaties 2011, artikel III.3.5 kan een lid van de Raad van Commissarissen maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen.

 

Honorering:

Leden van de Raad van Commissariss en ontvangen een bezoldiging conform de uitgangspunten in de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Voor het overige zijn de statuten en het Reglement Raad van Commissarissen / Directeur van 29 september 2008 van toepassing.

Terug naar boven