ZoekenMenu

Dé woningstichting in de gemeente Boekel

Ondernemingsvisie - Samen redzaam zijn

Download deze folder als PDF

Ondernemingsvisie PeelrandWonen Boekel - Samen redzaan zijn

Wij zijn PeelrandWonen:

Een kleine en ambitieuze woningcorporatie in de gemeente Boekel. Wij zijn u graag van dienst wanneer het om wonen gaat. Onze eerste taak is: het op een goede manier huisvesten van mensen met lagere inkomens. Nu en in de toekomst. Daarbij richten wij ons ook op het huisvesten van specifieke groepen als ouderen, jongeren maar ook gehandicapten, vluchtelingen en andere urgent woningzoekenden. Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning of woonomgeving kunnen wonen. Wij maken ons sterk voor de vitaliteit en leefbaarheid in Boekel en andere dorpskernen. Onze kernwaarden weerspiegelen waar wij voor staan: mensgericht, betrouwbaar en toegankelijk.

Ondernemingsvisie PeelrandWonen Boekel - Samen redzaan zijn


Wat gebeurt er om ons heen?

PeelrandWonen staat midden in een steeds veranderende wereld. Ons handelen en onze keuzes worden sterk bepaald door externe ontwikkelingen, waar wij niet altijd invloed op hebben. Lokaal, regionaal, landelijk en zelfs vanuit Europa. Wat zijn de belangrijkste externe ontwikkelingen?

 Ondernemingsvisie PeelrandWonen Boekel - Samen redzaan zijn


Hoe komen wij tot onze keuzes?

Op welke manier bepalen wij wat we wel en niet doen? Wat wijzelf oppakken of overlaten aan anderen? Natuurlijk hebben wij een visie op onze opgaven en onze rol. Maar wij laten ons daarnaast beïnvloeden door de overheid, onze partners, huurders en de Boekelse samenleving in brede zin. Wij vinden dat passen bij de maatschappelijke onderneming die wij zijn. Dat doen wij onder meer door verschillende partijen te bevragen op hun beeld van de maatschappelijke opgaven en onze gewenste rol daarin. Onze huurdersraad, maatschappelijke partners (als zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente), onze branche-organisatie en verschillende overlegverbanden op dorps- en kernniveau.

Ondernemingsvisie PeelrandWonen Boekel - Samen redzaan zijn


Wat zijn onze ambities?

Onze ambities vormen de stip op de horizon waarop wij onze koers richten. Wij kiezen ervoor de meest kwetsbare groepen te ontzien en het hun zelf organiserend vermogen te ondersteunen. Deze ambities werken wij uit in concrete activiteitenplannen die een bijdrage leveren aan onze maatschappelijke opgaven. Door krachten te bundelen en expertise van partners te benutten willen wij onze huurders in hun kracht zetten en SAMEN REDZAAM ZIJN. De bedrijfsambities van PeelrandWonen voor de komende jaren zijn:

Ondernemingsvisie PeelrandWonen Boekel - Samen redzaan zijn


Wat willen we bereiken tussen 2014 en 2017?

Onze activiteiten verdelen wij onder verschillende beleidsvelden: onze dienstverlening, de woningen, onze organisatie en de wijze van sturing en verantwoording.

Op het niveau van onze klanten: de dienstverlening
Voorzien in goede woningen waar tevreden klanten in wonen. Dat is onze kerntaak. Wat zijn de komende jaren onze beleidsdoelen?

Ondernemingsvisie PeelrandWonen Boekel - Samen redzaan zijn

Wat willen we bereiken tussen 2014 en 2017?

Op het gebied van onze woningen
Het ontwikkelen, bouwen, onderhouden en ter beschikking stellen van vastgoed is een kerntaak van onze corporatie. Onze beleidsdoelen voor de komende jaren zijn:

Ondernemingsvisie PeelrandWonen Boekel - Samen redzaan zijn

Hoe organiseren wij onszelf?

Wij staan voor een aanzienlijke opgave in een sterk veranderende samenleving. Wij hebben hiervoor een professionele organisatie en deskundige betrokken medewerkers nodig. Daarom investeren wij de komende jaren veel in de verdere ontwikkeling, opleiding en professionaliteit van onze medewerkers. Het gebruik van meer digitale vormen van dienstverlening aan klanten doet een ander beroep op kennis en vaardigheden van medewerkers. Door onze website te moderniseren wordt de communicatie met klanten versterkt en zorgen wij ervoor dat onze informatie voor klanten en andere externen betrouwbaar, toegankelijk en up-to-date is.

Uiteindelijk kunnen wij als PeelrandWonen veel, maar niet alles. Om optimaal toegevoegde waarde te kunnen bieden en maximaal (maatschappelijk) rendement te behalen zien wij samenwerking met onze partners en de gemeente als essentieel. Wij streven ernaar met de gemeente Boekel prestatieafspraken vast te leggen.


Ondernemingsvisie PeelrandWonen Boekel - Samen redzaan zijn

Hoe blijven we bij de les?

Plannen maken en doelstellingen formuleren is één ding. Ze goed uitvoeren en vervolgens (laten) controleren of dat gebeurt is iets anders. Wij hechten belang aan een aantal goed functionerende (bij)sturings- en controle mechanismen en organen. De belangrijkste: onze Raad van Commissarissen heeft drie rollen: toezichthouder op -, adviseur - en werkgever van het bestuur. Voor een adequate uitvoering van die rollen gaan wij de recent opgestelde kwaliteitseisen voor bestuur en intern toezicht implementeren. Daarnaast worden door het inrichten van een compliance cyclus het financiële beleid en ons risicomanagement versterkt. De gevolgen van de verhuurdersheffing dwingen ons het investeringsbeleid te herdefiniëren. Een goede maatschappelijke verantwoording vinden wij belangrijk als instrument om bij de les te blijven. Via ons jaarverslag, onze verantwoording aan het Centraal fonds voor de Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de vierjaarlijkse externe visitatie kunnen klanten, partners en de Boekelse samenleving ons beoordelen.

Ondernemingsvisie PeelrandWonen Boekel - Samen redzaan zijn

0492 - 32 44 05
Aanmelden nieuwsbrief
Terug naar boven