Peelrand Wonen

Passend toewijzen

Inkomensgrenzen en Passend Toewijzen

In 2021 gold voor alle huishoudens eenzelfde inkomensgrens voor toegang tot de sociale huursector. Per 1 januari 2022 wordt er voor een periode van drie jaar onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. In 2024 gelden de volgende inkomensgrenzen:

Inkomensgrens eenpersoonshuishoudens: € 47.699
Inkomensgrens meerpersoonshuishoudens: € 52.671

Sinds 2022 moeten corporaties in principe 92,5% van de woningen toewijzen aan deze doelgroep. Ze mogen maximaal 7,5% vrij toewijzen. In de prestatieafspraken hebben wij opgenomen dat wij maximaal 15% vrij mogen toewijzen.  

De overheid heeft regels opgesteld om sociale huurwoningen passend toe te wijzen aan nieuwe huurders. Met passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan deze regels te houden. Uw jaarinkomen, leeftijd en uw huishoudgrootte bepalen voor welke woningen u in aanmerking komt.
Deze toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten.

Jongeren tot 23 jaar

Jongeren tot 23 jaar hebben slechts recht op huurtoeslag indien de huurprijs niet hoger is dan €454,47 en hun inkomen niet hoger is dan €27.725. Een uitzondering zijn jongeren met een inwonend kind (of kinderen).

Middeninkomen

Voor middeninkomens is het moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Momenteel hebben wij vrijwel geen bezit in de vrije sector. Zij verdienen te veel voor sociale huur, maar te weinig voor particuliere huur. PeelrandWonen verhuurt nu toch een paar woningen aan mensen met een middeninkomen.Woningzoekenden met een middeninkomen kunnen reageren op het woningaanbod van huurwoningen met een huurprijs op de huurtoeslaggrens (€ 879,66 prijspeil 2024). Jaarlijks mogen wij maximaal 15% aan deze doelgroep toewijzen.

Doelgroep middeninkomen:
- eenpersoonshuishouden met een inkomen van € 47.699 tot € 52.753 (prijspeil 2024)
- meerpersoonshuishouden met een inkomen van € 52.671 tot € 61.046 (prijspeil 2024)

Voorrang huidige huurders PeelrandWonen
Zittende huurders van PeelrandWonen met een middeninkomen krijgen bij huurwoningen met een huurprijs op de huurtoeslaggrens (€ 879,66 prijspeil 2024) voorrang op andere woningzoekenden. Hiermee gaan we scheefwonen tegen en zorgen we voor doorstroming. Er komt hierbij een sociale huurwoning met een lagere huurprijs vrij.

Inkomen te hoog en meer dan 10 uur zorg per week?

Is uw inkomen te hoog voor de geadverteerde woning? En heeft iemand in uw huishouden een indicatie voor meer dan 10 uur persoonlijke zorg per week? Dan komt u soms toch in aanmerking voor een huurwoning. Neem contact op met ons.

Uitzondering voor ouderen met vermogen

Voor ouderen met een inkomen tot de inkomensgrens voor passend toewijzen, maar met een hoog vermogen, is een uitzondering voor passend toewijzen mogelijk. Zij kunnen een duurdere woning huren die beter past bij hun woonwensen. Voor de hoogte van het vermogen is aangesloten bij de grens zoals die geldt voor de Wet op de zorgtoeslag. Deze is € 140.213 (prijspeil 2024) voor huishoudens zonder toeslagpartner en € 177.301 (prijspeil 2024) voor huishoudens met een toeslagpartner. Door deze regels kunnen ouderen soms een iets duurdere woning huren dan wat op basis van hun inkomen mogelijk is.

Jaarinkomen

Onder jaarinkomen verstaan we:
- uw gezamenlijke bruto verzamelinkomen;
- het inkomen van uw partner en andere mensen die bij u inwonen telt mee;
- het inkomen van uw kinderen telt niet mee. 

We toetsen het inkomen aan de hand van het verzamelinkomen zoals deze bekend is bij de Belastingdienst. We kijken naar het verzamelinkomen op de aanslag (let op: niet aangifte) of inkomensverklaring van de Belastingdienst. Indien het huidig inkomen afwijkt, toetsen wij op basis van huidige salarisstroken of uitkeringspecificaties. 

Schema passend toewijzen

Om het voor u wat duidelijker te maken hebben wij de grenzen (prijspeil 2023) in het onderstaande schema verwerkt.
Heeft u hierover nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0492 – 32 44 05.

Schema 2024:
Schema passend toewijzen 2024

Downloads
Schema Passend toewijzen 2024
Terug naar boven