ZoekenMenu

Vacature directeur-bestuurder

PeelrandWonen heeft een vacature voor een directeur-bestuurder. 

Profielschets directeur-bestuurder

De organisatie
Stichting PeelrandWonen is een ambitieuze en sociaal betrokken woningcorporatie in de gemeente Boekel. Vanaf het begin richt PeelrandWonen zich vooral op het bouwen en beheren van betaalbare huurwoningen voor onze doelgroep. Daarnaast ligt het accent ook op zorg, leefbaarheid en maatschappelijk welbevinden. PeelrandWonen beheert en verhuurt circa 600 woningen die verdeeld zijn over de kernen Boekel en Venhorst. Wij laten ons leiden door de kernwaarden: betrouwbaar, toegankelijk en mensgericht.

De werkorganisatie bestaat in totaal uit 8 (6,2 fte) professionele en betrokken medewerkers die zich dagelijks inzetten om de ambities te realiseren. Samen met de directeur-bestuurder vormen de manager financiën en de manager vastgoedbeheer en projecten het MT.

Onze ambities vormen de stip op de horizon waarop wij koersen. Wij kiezen ervoor de meest kwetsbare groepen te ontzien en hun zelforganiserend vermogen te ondersteunen. Deze ambities worden uitgewerkt in concrete activiteitenplannen die een bijdrage leveren aan onze maatschappelijke opgaven. Door krachten te bundelen en expertise van partners te benutten zetten wij onze huurders in hun kracht en geven wij invulling aan de slogan: SAMEN REDZAAM ZIJN. De bedrijfsambities van PeelrandWonen voor de komende jaren zijn:

 • Het waarborgen van de betaalbaarheid van het wonen voor onze primaire doelgroep, i.c. mensen met lagere inkomens.
 • Het verduurzamen van ons woningbezit.
 • Het beschikken over verdiende legitimiteit: draagvlak in de Boekelse samenleving voor onze activiteiten en keuzes.
 • Het intensiveren van de samenwerking met maatschappelijke partners op het gebied van zorg en welzijn.
 • Het bestendigen van de samenwerking met de gemeente Boekel.
 • Het verdien- en organisatiemodel minimaal kostendekkend laten zijn.

Wij ontwikkelen nu een nieuw visiedocument waarin wij willen zorgen voor een structurele aansluiting bij de behoeften van de gemeente Boekel en haar inwoners. Op deze wijze hebben wij er vertrouwen in dat wij als zelfstandige woningcorporatie het natuurlijke en daadkrachtige aanspreekpunt blijven voor betaalbaar wonen voor mensen met lagere inkomens binnen de gemeente Boekel. Onze ambities maken wij waar met een professionele en financieel gezonde organisatie.

De organisatie is dus lokaal sterk verankerd en wil de komende jaren haar visie vertalen naar producten en diensten die passen bij de behoefte aan woonproducten voor haar doelgroepen. Daarbij krijgt het verder professionaliseren, ontwikkelen en positioneren van de organisatie bijzondere aandacht.

Om de komende jaren sturing en richting te geven aan het verwezenlijken van haar doelstellingen zoekt PeelrandWonen een doortastende directeur-bestuurder (0,9 - 1 fte)

Doel van de functie

Als directeur-bestuurder bent u verantwoordelijk voor de totale organisatie en geeft u richting aan de verdere ontwikkeling van PeelrandWonen. Met oog voor financiële continuïteit en met visie op maatschappelijk ondernemerschap draagt u, in nauwe samenwerking met het managementteam, zorg voor het ontwikkelen van beleid en de vertaalslag van de strategische doelen naar concrete haalbare plannen. U vertaalt de strategie naar jaarplannen en activiteitenplannen. U draagt zorg voor een optimale bedrijfsvoering met een organisatie die in control is. Met respect en gevoel voor uw omgeving weet u het beste uit mensen te halen en zet u de aanwezige potentie in de organisatie optimaal in. U legt verantwoording af aan de raad van commissarissen.

Profielschets

 • U heeft minimaal hbo-werk- en denkniveau, met recente managementervaring.
 • U kunt adequaat inspelen op maatschappelijke vraagstukken in ons werkgebied en onderhoudt daartoe contact met de stakeholders.
 • U weet de huurdersbelangenvereniging op een goede manier te betrekken bij de uitvoering van de visie.
 • U onderhoudt de relaties, ook wanneer niet alle belangen van de betreffende relaties behartigd kunnen worden door PeelrandWonen.
 • U heeft een voorkeur voor het werken in een corporatie van beperkte omvang die belang hecht aan lokale binding.
 • U heeft een stevige visie op maatschappelijk ondernemen en volkshuisvesting.
 • U heeft een visie op dienstverlening.
 • U kunt tegen een stootje.
 • U organiseert zelfreflectie.
 • U hebt een hands-on-mentaliteit.
 • U combineert denken en doen door zelf uitvoeringsacties op te pakken.
 • U bent resultaatgericht, overtuigend en in staat samenwerking tot stand te brengen.
 • U heeft een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • U weet de raad van commissarissen en andere belanghebbenden volledig en goed te informeren en draagvlak te verkrijgen over de keuzes van PeelrandWonen en de plannen die daaruit voortvloeien.
 • U bent integer en transparant vanuit de overtuiging dat werken met maatschappelijk vermogen hierin een bijzondere verplichting schept.
 • U heeft een visie op maximaal presteren, en weet de omgeving inzicht te verschaffen in maatschappelijk, financieel en vastgoedrendement van de corporatie.
 • U heeft visie op en ervaring in strategische vastgoedontwikkeling.
 • U heeft visie op en ervaring met verduurzaming en innovatie van vastgoed.
 • U geeft control en compliance een duidelijk en herkenbaar gezicht.

Arbeidsvoorwaarden

De maximale bezoldiging is gebaseerd op de Wet normering topinkomens (WNT) en is in beginsel passend binnen het maximum van bezoldigingsklasse A.

Sollicitatieprocedure

De procedure wordt begeleid door John van Es van Atrivé (06 25 05 18 18). De selectiecommissie bestaat uit leden van de raad van commissarissen. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Uw sollicitatiebrief met motivatie en cv zien wij graag vóór 22 januari tegemoet. U stuurt deze naar: sollicitatie@atrive.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 6 februari in Eindhoven. De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op dinsdag 20 februari. Het assessment vindt plaats in week 9. De interne en externe werving wordt gelijktijdig gevoerd.

Voordat de formele benoeming plaatsvindt beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader. Het gaat hierbij om de volgende competenties (conform de Woningwet):

Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de toezichthouders.

Besluitvaardigheid
Neemt op tijd noodzakelijke beslissingen. Onderneemt acties of legt zich vast door het uitspreken van zijn/haar mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes. Is in staat om oplossingen te bieden.

Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Leiderschap
Is in staat op inspirerende wijze sturing te geven aan een organisatie. Stimuleert, motiveert en ontwikkelt medewerkers en borgt de vakbekwaamheid van medewerkers om een beoogd doel tot een goed einde te brengen. Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Staat open en biedt ruimte voor kritische discussie en feedback. Zorgt voor een goed draagvlak. Toont leiderschap met moed, ook in kritieke situaties. Investeert in een professionele relatie met en legt tijdig verantwoording af aan de raad van commissarissen.

Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten en zet zo nodig de vereiste organisatorische veranderingen in gang. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Overtuigingskracht
Kan met overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Houdt vast aan zijn/haar (professionele) principes, ondanks druk van anderen.

Resultaat en klantgerichtheid
Weet op bedrijfsmatige en resultaatgerichte wijze sturing te geven aan de organisatie; heeft hoog kostenbewustzijn en weet medewerkers te stimuleren om op efficiënte wijze invulling te geven aan de organisatiedoelstellingen. Stelt op effectieve wijze kansen, doelen en prioriteiten vast. Is daarbij gericht op het leveren en waar nodig verbeteren van kwaliteit, die aansluit op de wensen en behoeften van huurders, woningzoekenden en andere belanghouders. Geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

Samenwerkingsvermogen
Brengt samenwerkingsverbanden tot stand (samenwerking met belanghouders) en handhaaft deze. Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Weet intern en extern mensen aan zich te binden en draagvlak te creëren voor zijn/haar handelen.

Vakinhoudelijke kennis en visie
Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in langetermijndoelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Zelfreflectie
Kan goed naar zichzelf kijken: reflecteert op (en leert van) zijn/haar persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context. Bouwt deze reflectie op een natuurlijke wijze in het handelen in en stimuleert dit binnen de organisatie.

 

Naar het overzicht
Terug naar boven