ZoekenMenu

Dé woningstichting in de gemeente Boekel

Integriteitscode PeelrandWonen

• Download deze informatie als PDF

Woningcorporaties hebben een belangrijke maatschappelijke taak: het zorgen voor goede huisvesting primair voor de lagere inkomensgroepen. Dat vraagt, zeker in de lokale omgeving waar PeelrandWonen actief is, om professionaliteit, betrouwbaarheid en integriteit van de organisatie.

Raad van Commissarissen, bestuur en medewerkers doen hun werk in intensieve samenwerking met de maatschappelijke omgeving. De samenleving merkt en ziet veel van wat wij doen. Het is danook van belang dat onze klanten en relaties vertrouwen kunnen hebben in PeelrandWonen. Dat kunnen we ondermeer bereiken door onze organisatie transparant te maken.

Als wij de buitenwereld willen laten zien dat wij een professionele en integere organisatie zijn, dan moet dit van binnenuit komen. De hele organisatie moet erop gericht zijn om zo eerlijk, transparant en integer mogelijk te werken. Deze integriteitscode biedt houvast en geeft duidelijkheid over hoe wij omgaan met bepaalde situaties.

De integriteitscode is geen wetboek met regels en sancties maar een aanzet tot bewustwording en dialoog. Het is een “denkraam” met een aantal belangrijke normen en waarden. In de code staan wel enkele regels die voor PeelrandWonen belangrijk zijn. En verder per onderwerp een aantal richtlijnen.Eén van onze kernwaarden is eigen verantwoordelijkheid. Daarbij past niet een veelheid aan regels, wel eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van medewerkers. De integriteitscode is hierbij een hulpmiddel.

Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens PeelrandWonen. Dus niet alleen voor medewerkers, directie, Raad van Commissarissen, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van PeelrandWonen, allen verder aangeduid als “de representant” van PeelrandWonen.

Deze integriteitscode is een openbaar document. Wij willen op de inhoud te allen tijde aanspreekbaar zijn. Huurders, woningzoekenden, externe relaties en andere belanghebbenden kunnen de code inzien op de website van PeelrandWonen.

 

PeelrandWonen en haar klanten, huurders en stakeholders:

 

PeelrandWonen en haar medewerkers:

 

PeelrandWonen en het zakelijk houden van relaties:

Belangenverstrengeling treedt op wanneer het eigenbelang of het belang van een andere organisatie strijdig is met het belang van PeelrandWonen. Waar de grens precies ligt, hangt af van zoveel factoren en variabelen dat er geen waterdichte spelregels zijn te geven. Voorop staat dat zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden

Enkele spelregels:

 

PeelrandWonen en (relatie)geschenken:

0492 - 32 44 05
Terug naar boven