ZoekenMenu

Visitatierapport

• Download hier het complete visitatierapport als PDF

Bestuurlijke reactie op de Maatschappelijke visitatie van PeelrandWonen in 2015:

Algemeen:

Woningcorporaties zijn verplicht een keer per vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. De visitatie wordt uitgevoerd door een geaccrediteerd bureau onder toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). De beoordeling vindt plaats aan de hand van een vastgestelde methodiek, i.c. de methodiek 5.0. De visitatie beoogt een beoordeling van de invulling van de maatschappelijke opgave waarbij belanghebbenden (huurders, gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties) nadrukkelijk hierover bevraagd worden.

Proces:

In 2011 is door Reaflex de eerste visitatie van PeelrandWonen uitgevoerd. De gemiddelde score bedroeg toen een 7,1. Daarnaast heeft PeelrandWonen Reaflex verzocht een rapport van aanbevelingen op te stellen.

Kernpunten in dit rapport waren:

PeelrandWonen is aan de slag gegaan met de aanbevelingen. Daarnaast hebben we geconstateerd dat het in 2011 vastgestelde ondernemingsplan niet meer aansloot bij de veranderde omstandigheden. Het gaat om forse financiële heffingen en aangescherpte financiële normen door het rijk, de nieuwe dynamiek in de samenleving en het nieuwe prestatiekader dat door de overheid is vastgesteld. In 2014 is het visiedocument “Samen Redzaam Zijn” vastgesteld.

Visitatie 2015

Voor het visitatietraject 2015 zijn drie partijen uitgenodigd. PeelrandWonen heeft na afronding van de selectieprocedure Procorp gevraagd de visitatie uit te voeren. Procorp heeft inzage gekregen in alle gevraagde interne stukken en uitgebreid gesproken met onze belanghebbenden: de huurderorganisatie, het voltallige college van B&W, zorgpartner BrabantWonen, Vivaan, Diomage en collega corporatie GoedWonen uit Gemert.

De beoordeling van Procorp was als volgt:


* In deze methodiek werd een voldoende met een 7 beoordeeld. In methodiek 5.0 wordt een voldoende met een 6 beoordeeld.


De lichte daling is, los van de veranderde normering, als volgt te verklaren:

Leerpunten

Uiteraard heeft de visitatie 2015 PeelrandWonen een aantal leerpunten gebracht:

Tot slot

PeelrandWonen is een kleine zelfstandige corporatie die sociale woningen verhuurd in de kleine gemeente Boekel. De lokale verankering is sterk en biedt goede kansen voor behoud van deze zelfstandigheid. De nieuwe wet biedt de huurderorganisatie en gemeente een wettelijk kader om directe invloed te hebben op het beleid van PeelrandWonen.We zijn trots op onze beoordeling en pakken de leerpunten op.


Sjraar Canjels
Directeur-bestuurder

Terug naar boven